Řídící výbor


Úvodem:

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Účast jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí pouze na jejich zájmu, zda chtějí mít v ŘV svého zástupce.

Řídící výbor MAP by pak měl mít zastoupení následujících subjektů:

 • zástupce RT MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol),

 • vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,

 • učitelé,

 • zástupci ze školních družin, školních klubů,

 • zástupci ze základních uměleckých škol,

 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP,

 • zástupce KAP,

 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče),

 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,

 • zástupce ORP,

 • zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP,

 • zástupce mikroregionů na území MAP.

Ve čtvrtek 18. února 2021 se konalo další setkání Řídícího výboru MAP. Vedle aktualizace členské základny a informací o pokroku v realizaci MAP bylo stěžejním tématem rozhodnutí, zda pokračovat s MAPem i po ukončení stávající realizace MAP II v prosinci 2021. Členové ŘV jednohlasně doporučili pokračovat v realizovaných aktivitách a pověřili...

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným Vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 schvaloval řídící výbor aktualizaci dokumentu Organizační struktura MAP formou per rollam. Hlasování se uskutečnilo ve dnech 6. - 8. května 2020.

Dne 2. prosince 2019 se po šesti měsících opět sešel řídící výbor MAP. Na programu tentokrát bylo přijímání nově navržených členů, aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP a také schvalování aktualizace celého Místního akčního plánu II, jehož období realizace se neúprosně blíží ke své polovině.

Ve čtvrtek 16. května Řídící výbor MAP hlasoval o potřebnosti a využitelnosti investičních záměrů škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Aktualizované investiční priority nyní MAP poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ve čtvrtek 6. prosince se v Čáslavi konalo zasedání "staronového" řídícího výboru MAP. Na základě doporučení MŠMT se stávající členská základna rozrostla o zástupce NIDV, OSPOD a DSO Mikroregion Čáslavsko. Nový ŘV pak schvaloval statut, jednací řád a svého předsedu. Na setkání byla dále představena aktualizovaná organizační struktura projektu MAP...

Dne 30. 6. 2018 schválil Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav aktualizaci Strategického rámce MAP. Aktualizace spočívala v přesnější specifikaci investičního záměru obce Močovice s názvem "Stavební úpravy MŠ Močovice - navýšení prostorových kapacit" za účelem navýšení celkové kapacity zařízení na 35 míst.

Archiv MAP I ( 2016 - 2017 )

Veškeré dostupné informace naleznete zde