Řídící výbor MAP

Řídící výbor MAP na svém lednovém zasedání (2023) posvětil doporučení pracovních skupin ohledně navržených aktualizací Strategického rámce MAP. Dále byla aktualizována Organizační struktura MAP a v neposlední řadě došlo ke schválení navržené podoby realizace externí evaluace. Ta by měla vyhodnotit dopady a účelnost celého procesu místního akčního...

Pokud vás nadpis článku zneklidnil, nebo naopak nabudil k dalšímu čtení, nebojte se nic! Vlastně jde jen o to, že jsme moc rádi za možnost řešit důležité věci on-line, nic víc, nic míň.

Na svém posledním zasedání v historii MAP II projednával Řídící výbor investiční záměry mateřských a základních škol v území na programovací období 2021 - 2027. Tímto setkáním byl formálně uzavřen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II, který byl realizován od ledna 2018. Realizace MAP tím ale nekončí a v lednu příštího...

Decentralizace a autonomie českých škol - výhoda nebo nevýhoda? Na jedné straně přináší v oblasti řízení organizace obrovskou zátěž a zodpovědnost jednotlivých ředitelů. Na druhou stranu má i mnoho pozitivních aspektů, o které by bylo škoda naše školy ochudit. V rámci podpory znalostních kapacit ŘV MAP se uskutečnilo setkání se zástupci Středního...

Ve čtvrtek 18. února 2021 se konalo další setkání Řídícího výboru MAP. Vedle aktualizace členské základny a informací o pokroku v realizaci MAP bylo stěžejním tématem rozhodnutí, zda pokračovat s MAPem i po ukončení stávající realizace MAP II v prosinci 2021. Členové ŘV jednohlasně doporučili pokračovat v realizovaných aktivitách a pověřili...

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným Vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 schvaloval řídící výbor aktualizaci dokumentu Organizační struktura MAP formou per rollam. Hlasování se uskutečnilo ve dnech 6. - 8. května 2020.

Dne 2. prosince 2019 se po šesti měsících opět sešel řídící výbor MAP. Na programu tentokrát bylo přijímání nově navržených členů, aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP a také schvalování aktualizace celého Místního akčního plánu II, jehož období realizace se neúprosně blíží ke své polovině.

Ve čtvrtek 16. května Řídící výbor MAP hlasoval o potřebnosti a využitelnosti investičních záměrů škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Aktualizované investiční priority nyní MAP poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ve čtvrtek 6. prosince se v Čáslavi konalo zasedání "staronového" řídícího výboru MAP. Na základě doporučení MŠMT se stávající členská základna rozrostla o zástupce NIDV, OSPOD a DSO Mikroregion Čáslavsko. Nový ŘV pak schvaloval statut, jednací řád a svého předsedu. Na setkání byla dále představena aktualizovaná organizační struktura projektu MAP...Co je řídící výbor MAP?

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Účast jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí pouze na jejich zájmu, zda chtějí mít v ŘV svého zástupce.

Řídící výbor MAP by pak měl mít zastoupení následujících subjektů:

 • zástupce RT MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol),

 • vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,

 • učitelé,

 • zástupci ze školních družin, školních klubů,

 • zástupci ze základních uměleckých škol,

 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP,

 • zástupce KAP,

 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče),

 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,

 • zástupce ORP,

 • zástupce mikroregionů na území MAP.


Archiv MAP I ( 2016 - 2017 )

Veškeré dostupné informace naleznete zde