Řídící výbor


Úvodem:

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Účast jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí pouze na jejich zájmu, zda chtějí mít v ŘV svého zástupce.

Řídící výbor MAP by pak měl mít zastoupení následujících subjektů:

 • zástupce RT MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol),

 • vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,

 • učitelé,

 • zástupci ze školních družin, školních klubů,

 • zástupci ze základních uměleckých škol,

 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP,

 • zástupce KAP,

 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče),

 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,

 • zástupce ORP,

 • zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP,

 • zástupce mikroregionů na území MAP.

Dne 2. prosince 2019 se po šesti měsících opět sešel řídící výbor MAP. Na programu tentokrát bylo přijímání nově navržených členů, aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP a také schvalování aktualizace celého Místního akčního plánu II, jehož období realizace se neúprosně blíží ke své polovině.

Ve čtvrtek 16. května Řídící výbor MAP hlasoval o potřebnosti a využitelnosti investičních záměrů škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Aktualizované investiční priority nyní MAP poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ve čtvrtek 6. prosince se v Čáslavi konalo zasedání "staronového" řídícího výboru MAP. Na základě doporučení MŠMT se stávající členská základna rozrostla o zástupce NIDV, OSPOD a DSO Mikroregion Čáslavsko. Nový ŘV pak schvaloval statut, jednací řád a svého předsedu. Na setkání byla dále představena aktualizovaná organizační struktura projektu MAP...

Dne 30. 6. 2018 schválil Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav aktualizaci Strategického rámce MAP. Aktualizace spočívala v přesnější specifikaci investičního záměru obce Močovice s názvem "Stavební úpravy MŠ Močovice - navýšení prostorových kapacit" za účelem navýšení celkové kapacity zařízení na 35 míst.

Archiv MAP I ( 2016 - 2017 )

Veškeré dostupné informace naleznete zde