je o spolupráci

ve vzdělávání a příležitostech k trávení volného času

MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro SO ORP Čáslav

je realizován díky finanční podpoře EU.

Realizace od 1. února 2024 do 31. prosince 2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008440

Archiv_2017-2023


Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III

byl realizován díky finanční podpoře EU.

Realizace od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811


Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II

byl realizován díky finanční podpoře EU.

Realizace od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051


Tvůrci MAP 


 organizační struktura


Co bylo cílem předchozích projektů?

Hlavním cílem MAPu bylo od samého začátku vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Hlavně pak pomoc při budování a vzniku partnerství, která mají potenciál přispívat ke zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt chce podporovat způsoby, jak propojovat mateřské a základní školy s organizacemi, věnujícími se neformálnímu a zájmovému vzdělávání.

Mezi základní přínosy MAPu patřilo sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách, a co nejširší spolupráci při jejich uplatňování.

Samotná zkratka MAP pak znamená Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP Čáslavsko je realizován na území správního obvodu ORP Čáslav. Budeme-li se bavit v číslech, jedná se o 37 obcí, 15 mateřských škol, 14 základních škol, 1 ZUŠ a cca 94 zájmových útvarů.

Dalším podstatným nástrojem pro zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, na který MAP klade důraz, je podpora spolupráce zřizovatelů, významných zaměstnavatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Tato spolupráce by měla vést k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.