Je o spolupráci

ve vzdělávání a příležitostech k trávení volného času

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II

je realizován díky finanční podpoře EU

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem MAPu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Konkrétně napomáhá především budování a vzniku partnerství, která přispívají ke zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách. Snaží se také propojovat mateřské a základní školy s organizacemi, věnujícími se neformálnímu a zájmovému vzdělávání.

Mezi základní přínosy MAPu patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách, a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

Samotná zkratka MAP pak znamená Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP Čáslavsko je realizován na území správního obvodu ORP Čáslav. Budeme-li se bavit v číslech, jedná se o 37 obcí, 15 mateřských škol, 14 základních škol, 1 ZUŠ a cca 94 zájmových útvarů.

Dalším podstatným nástrojem pro zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, na který MAP klade důraz, je podpora spolupráce zřizovatelů, významných zaměstnavatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Tato spolupráce by měla vést k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.