Aktualizace investičních záměrů Strategického rámce MAP

11.12.2018

Dne 30. 6. 2018 schválil Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav aktualizaci Strategického rámce MAP. Aktualizace spočívala v přesnější specifikaci investičního záměru obce Močovice s názvem "Stavební úpravy MŠ Močovice - navýšení prostorových kapacit" za účelem navýšení celkové kapacity zařízení na 35 míst.

Hlasování se uskutečnilo formou per rollam.

Výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 0

Průběžně aktualizované Strategické rámce MAP všech regionů v ČR lze nalézt na webu Ministerstva pro místní rozvoj zde