Řídící výbor

Úvodem:

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Účast jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí pouze na jejich zájmu, zda chtějí mít v ŘV svého zástupce. 

Řídící výbor MAP by pak měl mít zastoupení následujících subjektů:

 • zástupce RT MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol), 

 • vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních, 

 • učitelé, 

 • zástupci ze školních družin, školních klubů,

 • zástupci ze základních uměleckých škol, 

 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP, 

 • zástupce KAP, 

 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče),

 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,

 • zástupce ORP, 

 • zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP,

 • zástupce mikroregionů na území MAP.

Aktualizace investičních záměrů Strategického rámce MAP

Dne 30. 6. 2018 schválil Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav aktualizaci Strategického rámce MAP. Aktualizace spočívala v přesnější specifikaci investičního záměru obce Močovice s názvem "Stavební úpravy MŠ Močovice - navýšení prostorových kapacit" za účelem navýšení celkové kapacity zařízení na 35 míst. 

Hlasování se uskutečnilo formou per rollam.

Výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 0

Průběžně aktualizované Strategické rámce MAP všech regionů v ČR lze nalézt na webu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE


Archiv MAP I ( 2016 - 2017 )

Veškeré dostupné informace naleznete zde